Årsberetning Kappel-Langø Menighedsråd 2020


Kirkeåret 2020 er gået, og vi har taget hul på et nyt kirkeår. Men når vi ser tilbage på 2020, så kan der ikke herske nogen tvivl om, at dette år på mange måder blev et i mange henseende mærkværdigt og usikkert år. Det meste af kirkeåret stod i Covid-19 ́s tegn, og dermed blev der lagt en række forhindringer og restriktioner i vejen for udførelsen af et normalt kirkeliv. Selv om situationen dog blev forbedret hen på sommeren 2020, vendte pandemien i eftersommeren tilbage med fornyet kraft og i nye udgaver, hvilket betød at alt personale igen måtte indrette kirkelivet ud fra de skiftende udmeldinger om bl.a. antallet af tilstedeværende i kirkerne og ved arrangementer. Der skal i denne forbindelse lyde en stor tak til Henrik Gade Jensen, der under nedlukningen tog initiativ til at optage gudstjenester og udsende dem via youtube. Selv om der ikke var tale om den ”ægte vare”, så er der ingen tvivl om, at dette initiativ har været til stor hjælp for mange i en usikker tid.

Alt dette har selvfølgelig ikke sat hele det kirkelige liv på stand by, men aktivitetsniveauet har været stærkt præget af aflysninger grundet i anbefalingerne om, hvor mange der måtte samles og deltage i arrangementer og møder. Flere menighedsrådsmøder og arrangementer for menigheden har enten måttet udskydes eller helt aflyses. Usikkerheden om alt dette afspejler sig på bedste vis i kirkebladene for 2020, der gennem det meste af året har været præget af overskrifter som f.eks. ”Aflyst pga. Corona” eller ”Kirkerne er lukkede” - en mærkelig tid.

Der blev dog, på trods af alt, plads til i eftersommeren at afvikle et menighedsrådsvalg til det nye Kappel-Vestenskov menighedsråd, der omfatter Langø, Kappel, Vestenskov og Arninge. Resultatet af dette valg og sammensætningen af det nye menighedsråd er tidligere blevet offentliggjort her i kirkebladet og i dagspressen. Det nye menighedsråd står nu overfor et større arbejde med hensyn til at få sammenkørt og koordineret de to tidligere menighedsråds vedtægter, regler, arbejdsgange mm, så det fremadrettet kan tage fat på arbejdet, selv om det for tiden dog ikke kan mødes grundet i begrænsningerne for antallet af personer, der må forsamles.

2020 bragte dog også godt med sig. Der faldt efter en lang række møder med biskoppen en afgørelse i sagen om det ledige præstembede efter Janne Svensson. Biskoppen lyttede på fornuftig vis til menighedsrådenes ønsker, således at der blev oprettet et Rudbjerg pastorat med Henrik Gade Jensen som præst og Nicolai Røge som vores nye hjælpepræst. Nicolai Røge trådte til pr. 1. september, og han har dermed fungeret til stor tilfredshed for alle i nu snart et halvt år, idet han forestår gudstjenesterne hver tredje søndag. Der skal derfor også her lyde endnu et velkommen til Nicolai!

Resultatet af oprettelsen af Rudbjerg pastorat betød ligeledes, at præstegården i Kappel ikke længere skulle anvendes som præstebolig, da Nicolai Røge er ansat uden bopælspligt. Menighedsrådet stod derfor med en tom præstegård på hånden, og af naturlige årsager meldte spørgsmålet sig: ”Hvad skulle der ske med bygningen?” Rådet besluttede derfor at sætte bygningen samt præstegårdsjordene til salg.

Hele denne ret så komplicerede sag, der har involveret en lang række parter og myndigheder, har optaget en stor del af menighedsrådets tid i 2020, men er nu - i skrivende stund - endelig ved at være faldet på plads. Efter at have fået udarbejdet salgsmateriale mm og været igennem en udbudsrunde, hvor der indkom 3 bud på præstegården og jordene, valgte menighedsrådet det højeste bud, der indebærer, at der igen vil være beboere i præstegården. Præstegårdsjordene, der dog er forpagtet bort til 31.12.21, vil derfor først kunne overtages af den nye ejer efter dette tidspunkt. At det lykkedes at sælge præstegården samt jordene er set med menighedsrådets øjne et gode, da det betyder, at den ikke forfalder, men indrettes som bolig og dermed bevares. Når handelen er endelig på plads, vil der blive orienteret yderligere om dette i kirkebladet.

Afslutningsvis skal der her lyde en meget stor tak til alle ansatte og frivillige for deres indsats for menigheden gennem et mere end turbulent og uforudsigeligt år. Lad os derfor alle håbe på, at pandemien fortager sig, nu når vi går lysere tider i møde, og at vi alle kan vende tilbage til normale tilstande!

Godt nytår!
Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand
Kappel-Langø

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk