Årsberetning Kappel-Vestenskov Menighedsråd 2021


Endnu et år er gået. Men et år, der desværre igen kom til at stå i coronaens tegn, således at vi igen i 2021 måtte opleve, at der blev indført en række forhindringer og restriktioner med hensyn til afviklingen af et normalt kirkeliv, men som samtidig var iværksat for at beskytte os alle. Kirkelige handlinger måtte enten aflyses eller gennemføres på utraditionel vis, og mange forskellige arrangementer, der var annonceret i kirkebladet, måtte ligeledes indstilles. Og dermed var der lukket ned for en række sociale aktiviteter for menigheden; aktiviteter, der i mange henseender binder menigheden sammen, og for mange er et lyspunkt i dagligdagen. Der tænkes i denne sammenhæng på bl.a. menighedsplejens maddage med fællesspisning og strikkeklubbens møder i Sognegården.

Hen over sommeren vendte vi dog tilbage til nogenlunde normale forhold, men da efteråret satte ind med vejrforandringer og en ny mutant, omikron, opstod, iværksattes der igen en række restriktioner, der vendte op og ned på meget lige efter, at vi havde fået afviklet en flot jagtgudstjeneste i Vestenskov kirke i november.

2021 var også året, hvor det nye menighedsråd skulle igangsætte sit arbejde efter valget i efteråret 2020 og sammenlægningen af Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge menighedsråd under navnet Kappel-Vestenskov menighedsråd. En stor del af 2021 er derfor gået med at ændre, samkøre og koordinere en lang række forskelligartede formalia, som f.eks. vedtægter og regler for mangt og meget, ansættelseskontrakter og arbejdsgange m.m. Tidkrævende har ligeledes restaureringsarbejdet med apsis i Arninge kirke (billedet ovenfor) og rensningen af malerier i Vestenskov kirke været. Coronaen har forsinket processen, hvor Nationalmuseet og andre instanser er involveret, og den er derfor ved at udvikle sig til en længevarende historie. Oven i dette kom så meddelelsen om, at Nicolai Røge, der tiltrådte pr. 1. september 2020 som hjælpepræst for Henrik Gade Jensen, opsagde sin stilling, idet han havde fået et fuldtidsjob på Fyn. Og dermed var vi igen sendt tilbage til udgangspunktet efter Janne Svenssons fraflytning i 2019. Siden den 1. maj 2021 er de kirkelige handlinger derfor blevet dækket af Henrik Gade Jensen og forskellige hjælpsomme vikarer, der er trådt til på bedste vis. Men vikardækning er dog i det lange løb - hverken for vores præst eller menigheden - en tilfredsstillende løsning, så der er derfor afholdt møder med biskoppen med henblik på en langsigtet løsning. Men hvilken løsning, vi lander på, er dog fortsat uvis.

2021 var ligeledes året, hvor salget af præstegården og præstegårdsjordene i Kappel endelig faldt på plads. En proces, der ikke blot var langvarig, men så sandelig også var kompliceret og præget af masser af papirer og bureaukrati. Men sådan er det jo.

Hvad angår Sognegården i Vestenskov, så har menighedsrådet gennem året diskuteret, hvad vi fremadrettet skal stille op med bygningen, der i mange henseender trænger til en modernisering. Sognegården er menighedens eneste samlingssted, men hvis bygningen skal fungere optimalt, så er det nødvendigt, at der anvendes penge på en modernisering og forbedring af samlingssalen, køkkenet og toiletforholdene m.m. Køkkenet er dog blevet udstyret med enkelte nye hårde hvidevarer, så det bliver lettere at tilberede mad i forbindelse med menighedsplejens arrangementer. Desuden er der installeret tyverialarm i Sognegården, da vi har været udsat for indbrud og indbrudsforsøg. Men en gennemgribende modernisering afhænger også delvist af en lang række faktorer, mange ukendte, der bl.a. bunder i fremtidige strukturelle forhold i pastoratet. Dermed ikke sagt, at Sognegården påtænkes anvendt som præstebolig i fremtiden, for det egner den sig overhovedet ikke til.

Med udgangen af august opsagde graver i Langø, Anne Pedersen, sin deltidsstilling, idet hun havde fået fuldtidsarbejde andetsteds. Menighedsrådet takker derfor Anne Pedersen for det arbejde, hun på tilfredsstillende vis har udført i Langø siden 2009. Stillingen blev opslået, og vi var så heldige, at vi enstemmigt kunne ansætte Michael Jensen, Vestenskov, som vores nye graver. Der skal derfor lyde et velkommen til ham.

Afslutningsvis skal der her lyde en meget stor tak til alle ansatte og frivillige for deres indsats for menigheden gennem et mere end turbulent og uforudsigeligt år. Lad os derfor alle håbe på, at pandemien fortager sig, nu når vi går lysere tider i møde, og at vi alle kan vende tilbage til mere normale tilstande!

Godt nytår!

Ole Arpe Munksgaard
Menighedsrådsformand Kappel-Vestenskov

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk